سوابق اجرایی

پروژه های بخش خطوط انتقالپروژه های شبکه و پستهای ۲۰ کیلوولتپروژه های بخش روشناییپروژه های انجام شده بخش ساختمانی

تهیه و اجرای فونداسیون و دکل بندی و سیم کشی خط ۴۰۰ کیلوولت غایتی - تبریز
♦ کارفرما: شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

♦ مبلغ قرارداد: ۹٫۹۸۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۸۸

تهیه و اجرای فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت دو مداره شوشاب - تویسرکان
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

♦ مبلغ قرارداد: ۳٫۳۵۰ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۸۷

تهیه و اجرای فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت تغذیه پست هریس
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۱۸۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۸۶

تهیه و اجرای فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت چهار مداره ملایر - شوشاب
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

♦ مبلغ قرارداد: ۱٫۹۵۰ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۸۷

تهیه و اجرای دکل بندی و سیم کشی خط ۶۳ کیلوولت چهار مداره تنگ فنی و افرینه در پست۲۳۰ پلدختر
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۳۳۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۹۰

تهیه تجهیزات و احداث فونداسیون،دکل بندی و سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت شهر صنعتی آشتیان
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

♦ مبلغ قرارداد: ۵۰۰ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۹۱

تهیه تجهیزات و احداث فونداسیون،دکل بندی و سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت پلدختر ۲ و زاغه
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۰۵۰ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۹۲

تهیه تجهیزات و احداث فونداسیون،دکل بندی و سیمکشی خطوط۲۳۰ و۴۰۰ اطراف پست ۴۰۰ کیلوولت مهر و۴۰۰ کیلوولت انجیرک
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۰۹۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۹۲

تعویض سیم و سیمکشی بخشی از خط تکمداره ۲۳۰ کیلوولت لوشان_قزوین
♦ کارفرما: شرکت برق منطقه ای زنجان

♦ مبلغ قرارداد: ۹٫۰۰۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۹۴

تهیه تجهیزات و اجرای کامل فونداسیون و برج بندی خط ۲۳۰ کیلوولت خلخال
♦ کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان

♦ مبلغ قرارداد: ۲۴٫۹۸۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار: ۱۳۹۶

تهیه تجهیزات و اجرای کامل فوندایبون و برج بندی و سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت ورامین
♦ کارفرما: شرکت برق منطقه ای تهران

♦ مبلغ قرارداد: ۱۷٫۶۸۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار: ۱۳۹۶

پروژه احداث فونداسیون ، دکل بندی و سیمکشی خط ۴۰۰ کیلوولت قم – گلپایگان
♦ کارفرما: شرکت اسسکو

♦ مبلغ : ۶٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

پروژه سیمکشی خط ۲۳۰ کیلوولت سوسنگرد – شمال غرب اهواز
♦ کارفرما: شرکت گراویت

♦ مبلغ : ۴٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پروژه احداث فونداسیون ، دکل بندی و سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت پست زیاران – شهر طالقان
♦ شرکت تهران دکل

♦ مبلغ:۷٫۸۵۰٫۰۰۰۰۰۰ ریال

پروژه احداث فونداسیون خط ۴۰۰ کیلوولت وردآورد تهران – پارک چنگلی تهران
♦ شرکت تهران دکل

♦ مبلغ:۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

احداث فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت چوار – پالایشگاه پتروشیمی ایلام
♦ شرکت اکتاد

♦ مبلغ :۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

احداث فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت شمس آباد – فشاویه
♦ شرکت دنا انرژی

♦ مبلغ :۲٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

احداث فونداسیون خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه شهید رجایی قزوین – وردآورد تهران
♦ شرکت تهران دکل

♦ مبلغ:۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

پروژه احداث فونداسیون خط ۲۳۰و ۶۳ کیلوولت پردیس – سد لار
♦ شرکت تهران دکل

♦ مبلغ: ۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

پروژه احداث فونداسیون ، دکل بندی و سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت پست راوند کاشان – تاسیسات اتمی نطنز
♦ شرکت فرا نیرو

♦ مبلغ :۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پروژه احداث فونداسیون ، دکل بندی و سیمکشی خط ۲۳۰ کیلوولت پست دهلران – کارخانه سیمان دهلران
♦ شرکت رعد انرژی آریا

♦ مبلغ :۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

تهیه تجهیزات و اجرای کامل ۹٫۵ کیلومتر شبکه۲۰ کیلوولت و روشنایی و فشار ضعیف مجتمع دامپروری چاه تر
♦ کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

♦ مبلغ قرارداد:۲٫۴۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: شهرستان حاجی آباد

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۴

تهیه تجهیزات و اجرای کامل ۱۰ کیلومتر شبکه۲۰ کیلوولت هوایی و نصب پست ۵۰ کیلوولت آمپرایستگاه سرزه رپیتر
♦ کارفرما: شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۲۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: شهرستان رودان

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۴

تهیه تجهیزات و حداث کامل ۱۶ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت و ۱۰ دستگاه پست هوایی۵۰kv
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان مرکزی

♦ مبلغ قرارداد: ۸٫۵۶۸ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان مرکزی-محور اراک راهجرد

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۹

تهیه تجهیزات و احداث کامل ۶ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت و ۶ دستگاه پست هوایی
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان اردبیل

♦ مبلغ قرارداد: ۷٫۱۲۵ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان اردبیل

♦ سال انجام کار : ۱۳۹۰

تهیه تجهیزات و احداث کامل ۱۵ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت و ۳ دستگاه پست زمینی ۱۲۵۰ کا و آ پروژه های مسکن مهر کرمانشاه
♦ کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

♦ مبلغ قرارداد: ۶٫۰۸۹ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان کرمانشاه

♦ سال انجام کار:۱۳۸۹

تهیه تجهیزات وا حداث کامل ۴ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت و ۳ دستگاه پست هوایی۵۰kv شبکه روشنایی محور بندرعباس میناب
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۲۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: محور بندرعباس – میناب

♦ سال انجام کار:۱۳۸۶

تهیه تجهیزات وا حداث کامل ۱ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت زمینی و ۱ دستگاه پست زمینی ۱۲۵۰ سوختگیری هواپیمایی مهرآباد
♦ کارفرما: شرکت پخش فراورده های نفتی ایران

♦ مبلغ قرارداد: ۲۹٫۸۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا : سوختگیری فرودگاه مهرآباد

♦ سال انجام کار:۱۳۹۲

تهیه تجهیزات وا حداث کامل ۶ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت هوایی و ۳ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت زمینی مجتمع گلخانه ای عجب شیر
♦ کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

♦ مبلغ قرارداد: ۸٫۲۵۰ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۹۴

تهیه تجهیزات و اجرای کامل ۴٫۵ کیلومتر شبکه زمینی ۲۰ کیلوولت، فشار ضعیف و ۲ دستگاه پست کمپکت شهرک میرمهنا
♦ کارفرما: شرکت عمران و خدمات شهری کیش

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۳۳۵ میلیون ریال

♦ محل اجرا: جزیره کیش

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۳

تهیه تجهیزات و اجرای کامل ۸ کیلومتر شبکه۲۰ کیلوولت هوایی و اتصال به نیروگاه رودبار
♦ کارفرما: شرکت عمراب

♦ مبلغ قرارداد.۹۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: منطقه بزنوید شهرستان الیگودرز

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۳

طراحی ،تهیه و اجرای سیستم روشنایی محور خلخال- اسالم به صورت EPC
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان اردبیل

♦ مبلغ قرارداد: ۷٫۱۲۲٫۱۸۵٫۰۰۰ریال

♦ محل اجرا: استان اردبیل

♦ سال انجام کار:۱۳۸۹

طراحی ،تهیه و اجرای عملیات روشنایی محور اراک-راهجرد به صورت EPC
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان مرکزی

♦ مبلغ قرارداد: ۲۲٫۳۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان مرکزی-محور اراک راهجرد

♦ سال انجام کار:۱۳۸۹

طراحی ،تهیه و اجرای سیستم روشنایی محور خلخال- اسالم به صورت EPC
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان اردبیل

♦ مبلغ قرارداد: ۱۸٫۶۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان اردبیل

♦ سال انجام کار:۱۳۹۰

طراحی ،تهیه و اجرای سیستم روشنایی گردنه قوچک
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران

♦ مبلغ قرارداد: ۷٫۹۸۵ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان تهران

♦ سال انجام کار:۱۳۹۲

طراحی ،تهیه و اجرای سیستم روشنایی محور تبریز-زنجان (محدوده روستای آتا جان) به صورت EPC
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی

♦ مبلغ قرارداد: ۴٫۵۶۱ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان تبریز

طراحی ، تهیه و اجرای سیستم روشنایی محور تبریز-زنجان (محدوده روستای سید بیک) به صورت EPC
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی

♦ مبلغ قرارداد: ۴٫۳۰۶ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان تبریز

طراحی ، تهیه و اجرای شبکه روشنایی خیابانهای شهرک صنعتی نظرآباد به صورت EPC
♦ کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی تهران

♦ مبلغ قرارداد: ۳٫۳۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: شهرک صنعتی نظرآباد در ۲۵ کیلومتری قزوین

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۱

طراحی ، تهیه و اجرای شبکه روشنایی محور بندرعباس – سیرجان حدفاصل میادین دفاع مقدس تا نامجو به صورت EPC
♦ کارفرما: شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان

♦ مبلغ قرارداد: ۷٫۶۲۵ میلیون ریال

♦ محل اجرا: شهرستان بندرعباس

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۳

طراحی و اجرای شبکه روشنایی پلهای محور بندرعباس میناب بصورت EPC
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۲۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: محور بندرعباس – میناب

♦ سال انجام کار:۱۳۸۶

ساخت و نصب برج روشنایی ۳۰ متری جهت پارکینگ سواری ها
♦ کارفرما: شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران

♦ مبلغ قرارداد: ۷۸۵ میلیون ریال

♦ محل اجرا : پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران

♦ سال انجام کار:۱۳۹۰

 

طراحی،نظارت و اجرای مجتمع ساختمانی آقای سید کریمی
♦ محل پروژه : خیابان دروس

♦ مبلغ قرارداد: ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

♦ متراژ کل کار:۳۸۰۰ متر

♦ سال اجرا: ۱۳۹۱

طراحی و نظارت کارخانه دارو سازی سونا طب
♦ محل اجرای پروژه : شهرک صنعتی مامونیه

♦ مبلغ قرارداد: ۳۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

♦ متراژ کل کار: ۴۵۰۰ متر

♦ سال اجرا:۱۳۹۰

طراحی،نظارت و اجرای مجتمع مسکونی آقای غلامی
♦ محل اجرای پروژه : تهرانپارس

♦ مبلغ قرارداد: ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

♦ متراژ کل کار:۱۲۰۰ متر

♦ سال اجرا:۱۳۹۲

طراحی ونظارت فاز ۱ بیمارستان انصار الغدیر
♦ محل اجرای پروژه : شهرستان رودهن

♦ مبلغ قرارداد: ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

♦ متراژ کل کار:۶۰۰۰ متر

♦ سال اجرا:۱۳۹۲

طراحی سایت بندر تجاری سجافی
♦ مبلغ قرارداد: ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

♦ محل اجرای پروژه : بندر تجاری سجافی

♦ متراژ کل کار:۲۵ هکتار

♦ سال اجرا:۱۳۸۵

طراحی و نظارت شرکت پرتو توربین مانه
♦ مبلغ قرارداد: ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

♦ محل اجرای پروژه : کرج

♦ متراژ کل کار:۲۸۰۰ متر

♦ سال اجرا:۱۳۸۶

بهسازی تجهیزات سیستم دیزل ژنراتور۵۷۰ کیلووات
♦ مبلغ قرارداد: ۸۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

♦ محل اجرای پروژه : سوختگیری هواپیمایی مهرآباد

♦ متراژ کل کار:۸۵ متر

♦ سال اجرا:۱۳۹۳

طراحی،تهیه اجناس و اجرای کامل تاسیسات برقی مجتمع تجاری اداری شیان
♦ مبلغ قرارداد: ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

♦ محل اجرای پروژه : تهران- مجتمع اقامتی تفریحی شیان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

♦ متراژ کل کار:۱۲۰۰۰ متر

♦ سال اجرا:۱۳۹۳

بهینه سازی ، رفع عیوب ، راه اندازی ، تصیح وتهیه نقشه های چون ساخت ساختمان بیمه اتکایی
♦ مبلغ قرارداد: ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

♦ محل اجرای پروژه : تهران- خیابان زاینده رود شیراز شمالی

♦ متراژ کل کار:۲۲۰۰ متر

♦ سال اجرا:۱۳۹۵

مجتمع اداری عرفان ۷۰۰۰ متر واقع در عباس آباد
♦ کارفرما : شرکت لایف سازه – سعید جابری

برج باغ مسکونی آجودانیه ۱۲۰۰۰ متر واقع در آجودانیه
♦ کارفرما : محمد آبکار

ساختمان مسکونی مبشر ۱۰۰۰۰ متر واقع در الهیه
♦ کارفرما : محمد ملک ثابت

مجتمع اداری تابان ۷۰۰۰ متر واقع در میرداماد – نفت جنوبی
♦ کارفرما : محمد ملک ثابت

ساختمان مسکونی الهیه ۱۶۰۰۰ متر واقع در فرشته – آقابزرگی
♦ کارفرما : محمد ملک ثابت

مجتمع تجاری – تفریحی – اداری الماس هروی ۱۷۰۰۰ متر واقع در پاسداران
♦ کارفرما : برادران کریم زاده

مجتمع تجاری نمایندگی ورساچی نمایشگاه مبل و پوشاک ۳۰۰۰ متر واقع در زعفرانیه
♦ کارفرما : علی انصاری

ساختمان مرکزی بانک آینده – ۳۳ طبقه واقع در میدان ونک - چهارراه جهان کودک
♦ کارفرما : علی انصاری

برج باغ مسکونی جماران ۱۵۰۰۰ متر واقع در جماران
♦ کارفرما : علی عراقی

بازار بزرگ امام رضا بورس لوازم یدکی ۵۰۰۰۰ متر واقع در چهاردانگه
♦ کارفرما : علی عراقی

مجموعه ورزشی و پزشکی بیهقی واقع در میدان آرژانتین – بیهقی
♦ کارفرما : محمد اصفهانی و مشارکت بانک صادرات

مجتمع تجاری تیراژه۲ شهر بازی - واقع در مدنی
♦ کارفرما : حاج آقا مصلحی

طراحی،نظارت و اجرای بیش از ۱۰ پروژه در شرکت طرح نو اندیشان

طراحی و نظارت بیش از ۱۵ پروژه در شرکت مهندسی آسا