پروژه های بخش خطوط انتقال

تهیه و اجرای فونداسیون و دکل بندی و سیم کشی خط ۴۰۰ کیلوولت غایتی - تبریز
♦ کارفرما: شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

♦ مبلغ قرارداد: ۹٫۹۸۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۸۸

تهیه و اجرای فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت دو مداره شوشاب - تویسرکان
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

♦ مبلغ قرارداد: ۳٫۳۵۰ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۸۷

تهیه و اجرای فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت تغذیه پست هریس
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۱۸۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۸۶

تهیه و اجرای فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت چهار مداره ملایر - شوشاب
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

♦ مبلغ قرارداد: ۱٫۹۵۰ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۸۷

تهیه و اجرای دکل بندی و سیم کشی خط ۶۳ کیلوولت چهار مداره تنگ فنی و افرینه در پست۲۳۰ پلدختر
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۳۳۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۹۰

تهیه تجهیزات و احداث فونداسیون،دکل بندی و سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت شهر صنعتی آشتیان
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

♦ مبلغ قرارداد: ۵۰۰ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۹۱

تهیه تجهیزات و احداث فونداسیون،دکل بندی و سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت پلدختر ۲ و زاغه
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۰۵۰ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۹۲

تهیه تجهیزات و احداث فونداسیون،دکل بندی و سیمکشی خطوط۲۳۰ و۴۰۰ اطراف پست ۴۰۰ کیلوولت مهر و۴۰۰ کیلوولت انجیرک
♦ کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۰۹۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۹۲

تعویض سیم و سیمکشی بخشی از خط تکمداره ۲۳۰ کیلوولت لوشان_قزوین
♦ کارفرما: شرکت برق منطقه ای زنجان

♦ مبلغ قرارداد: ۹٫۰۰۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۹۴

تهیه تجهیزات و اجرای کامل فونداسیون و برج بندی خط ۲۳۰ کیلوولت خلخال
♦ کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان

♦ مبلغ قرارداد: ۲۴٫۹۸۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار: ۱۳۹۶

تهیه تجهیزات و اجرای کامل فوندایبون و برج بندی و سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت ورامین
♦ کارفرما: شرکت برق منطقه ای تهران

♦ مبلغ قرارداد: ۱۷٫۶۸۵ میلیون ریال

♦ سال انجام کار: ۱۳۹۶

پروژه احداث فونداسیون ، دکل بندی و سیمکشی خط ۴۰۰ کیلوولت قم – گلپایگان
♦ کارفرما: شرکت اسسکو

♦ مبلغ : ۶٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

پروژه سیمکشی خط ۲۳۰ کیلوولت سوسنگرد – شمال غرب اهواز
♦ کارفرما: شرکت گراویت

♦ مبلغ : ۴٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پروژه احداث فونداسیون ، دکل بندی و سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت پست زیاران – شهر طالقان
♦ شرکت تهران دکل

♦ مبلغ:۷٫۸۵۰٫۰۰۰۰۰۰ ریال

پروژه احداث فونداسیون خط ۴۰۰ کیلوولت وردآورد تهران – پارک چنگلی تهران
♦ شرکت تهران دکل

♦ مبلغ:۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

احداث فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت چوار – پالایشگاه پتروشیمی ایلام
♦ شرکت اکتاد

♦ مبلغ :۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

احداث فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت شمس آباد – فشاویه
♦ شرکت دنا انرژی

♦ مبلغ :۲٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

احداث فونداسیون خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه شهید رجایی قزوین – وردآورد تهران
♦ شرکت تهران دکل

♦ مبلغ:۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

پروژه احداث فونداسیون خط ۲۳۰و ۶۳ کیلوولت پردیس – سد لار
♦ شرکت تهران دکل

♦ مبلغ: ۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

پروژه احداث فونداسیون ، دکل بندی و سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت پست راوند کاشان – تاسیسات اتمی نطنز
♦ شرکت فرا نیرو

♦ مبلغ :۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پروژه احداث فونداسیون ، دکل بندی و سیمکشی خط ۲۳۰ کیلوولت پست دهلران – کارخانه سیمان دهلران
♦ شرکت رعد انرژی آریا

♦ مبلغ :۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال