پروژه های بخش روشنایی

طراحی ،تهیه و اجرای عملیات روشنایی محور اراک-راهجرد به صورت EPC
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان مرکزی

♦ مبلغ قرارداد: ۲۲٫۳۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان مرکزی-محور اراک راهجرد

♦ سال انجام کار:۱۳۸۹

طراحی ،تهیه و اجرای سیستم روشنایی محور خلخال- اسالم به صورت EPC
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان اردبیل

♦ مبلغ قرارداد: ۱۸٫۶۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان اردبیل

♦ سال انجام کار:۱۳۹۰

طراحی ،تهیه و اجرای سیستم روشنایی گردنه قوچک
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران

♦ مبلغ قرارداد: ۷٫۹۸۵ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان تهران

♦ سال انجام کار:۱۳۹۲

طراحی ،تهیه و اجرای سیستم روشنایی محور تبریز-زنجان (محدوده روستای آتا جان) به صورت EPC
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی

♦ مبلغ قرارداد: ۴٫۵۶۱ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان تبریز

طراحی ، تهیه و اجرای سیستم روشنایی محور تبریز-زنجان (محدوده روستای سید بیک) به صورت EPC
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی

♦ مبلغ قرارداد: ۴٫۳۰۶ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان تبریز

طراحی ، تهیه و اجرای شبکه روشنایی خیابانهای شهرک صنعتی نظرآباد به صورت EPC
♦ کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی تهران

♦ مبلغ قرارداد: ۳٫۳۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: شهرک صنعتی نظرآباد در ۲۵ کیلومتری قزوین

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۱

طراحی ، تهیه و اجرای شبکه روشنایی محور بندرعباس – سیرجان حدفاصل میادین دفاع مقدس تا نامجو به صورت EPC
♦ کارفرما: شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان

♦ مبلغ قرارداد: ۷٫۶۲۵ میلیون ریال

♦ محل اجرا: شهرستان بندرعباس

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۳

طراحی و اجرای شبکه روشنایی پلهای محور بندرعباس میناب بصورت EPC
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۲۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: محور بندرعباس – میناب

♦ سال انجام کار:۱۳۸۶

ساخت و نصب برج روشنایی ۳۰ متری جهت پارکینگ سواری ها
♦ کارفرما: شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران

♦ مبلغ قرارداد: ۷۸۵ میلیون ریال

♦ محل اجرا : پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران

♦ سال انجام کار:۱۳۹۰