پروژه های شبکه و پستهای ۲۰ کیلوولت

تهیه تجهیزات و اجرای کامل ۹٫۵ کیلومتر شبکه۲۰ کیلوولت و روشنایی و فشار ضعیف مجتمع دامپروری چاه تر
♦ کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

♦ مبلغ قرارداد:۲٫۴۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: شهرستان حاجی آباد

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۴

تهیه تجهیزات و اجرای کامل ۱۰ کیلومتر شبکه۲۰ کیلوولت هوایی و نصب پست ۵۰ کیلوولت آمپرایستگاه سرزه رپیتر
♦ کارفرما: شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۲۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: شهرستان رودان

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۴

تهیه تجهیزات و حداث کامل ۱۶ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت و ۱۰ دستگاه پست هوایی۵۰kv
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان مرکزی

♦ مبلغ قرارداد: ۸٫۵۶۸ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان مرکزی-محور اراک راهجرد

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۹

تهیه تجهیزات و احداث کامل ۶ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت و ۶ دستگاه پست هوایی
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان اردبیل

♦ مبلغ قرارداد: ۷٫۱۲۵ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان اردبیل

♦ سال انجام کار : ۱۳۹۰

تهیه تجهیزات و احداث کامل ۱۵ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت و ۳ دستگاه پست زمینی ۱۲۵۰ کا و آ پروژه های مسکن مهر کرمانشاه
♦ کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

♦ مبلغ قرارداد: ۶٫۰۸۹ میلیون ریال

♦ محل اجرا: استان کرمانشاه

♦ سال انجام کار:۱۳۸۹

تهیه تجهیزات وا حداث کامل ۴ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت و ۳ دستگاه پست هوایی۵۰kv شبکه روشنایی محور بندرعباس میناب
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۲۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: محور بندرعباس – میناب

♦ سال انجام کار:۱۳۸۶

تهیه تجهیزات وا حداث کامل ۱ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت زمینی و ۱ دستگاه پست زمینی ۱۲۵۰ سوختگیری هواپیمایی مهرآباد
♦ کارفرما: شرکت پخش فراورده های نفتی ایران

♦ مبلغ قرارداد: ۲۹٫۸۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا : سوختگیری فرودگاه مهرآباد

♦ سال انجام کار:۱۳۹۲

تهیه تجهیزات وا حداث کامل ۶ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت هوایی و ۳ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت زمینی مجتمع گلخانه ای عجب شیر
♦ کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

♦ مبلغ قرارداد: ۸٫۲۵۰ میلیون ریال

♦ سال انجام کار:۱۳۹۴

تهیه تجهیزات و اجرای کامل ۴٫۵ کیلومتر شبکه زمینی ۲۰ کیلوولت، فشار ضعیف و ۲ دستگاه پست کمپکت شهرک میرمهنا
♦ کارفرما: شرکت عمران و خدمات شهری کیش

♦ مبلغ قرارداد: ۲٫۳۳۵ میلیون ریال

♦ محل اجرا: جزیره کیش

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۳

تهیه تجهیزات و اجرای کامل ۸ کیلومتر شبکه۲۰ کیلوولت هوایی و اتصال به نیروگاه رودبار
♦ کارفرما: شرکت عمراب

♦ مبلغ قرارداد.۹۵۰ میلیون ریال

♦ محل اجرا: منطقه بزنوید شهرستان الیگودرز

♦ سال انجام کار : ۱۳۸۳

طراحی ،تهیه و اجرای سیستم روشنایی محور خلخال- اسالم به صورت EPC
♦ کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان اردبیل

♦ مبلغ قرارداد: ۷٫۱۲۲٫۱۸۵٫۰۰۰ریال

♦ محل اجرا: استان اردبیل

♦ سال انجام کار:۱۳۸۹